AKTUÁLNĚ: Přihlašování školní rok 2024/2025 spuštěno!

Projekt Gymnastika pro děti

Projekt Gymnastika pro děti je projektem organizace Ludus magnus, z.s. se sídlem Stroupežnického 3, Praha 5, 150 00 IČ: 03578151. Cílem projektu je seznámit děti se základy gymnastiky a rozvíjet všeobecnou pohybovou gramotnost dětí.

Přihlášení

Dítě je řádně přihlášeno a může se účastnit tréninků v případě, že organizace „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ obdrží elektronicky vyplněnou přihlášku a příspěvek je uhrazen v plné výši.

Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.gymnastikaprodeti.org. Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně přihlášky vygenerované dle údajů, které do systému zadal.

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1. pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2. pololetí. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, začátkem nového roku Vám přijde e-mail, kde bude možnost z dalšího pololetí dítě odhlásit.

Platba

 1.   Výše pololetních příspěvků je stanovena na stránkách www.gymnastikaprodeti.org, dle příslušné lokality v Kč za pololetí.
 2.   Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte, variabilní symbol a číslo účtu, na které příspěvky zaplatí.
 3.   Rodič je povinen zaplatit příspěvky nejpozději do pěti pracovních dnů před začátkem první lekce daného pololetí.
 4.   Pokud nejsou příspěvky uhrazeny v stanovené lhůtě, nebude dítě zařazeno a ani přijato do kroužku.
 5.   V případě nepřijetí dítěte do kroužku nepřebírá instruktor ani organizace „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ za dítě po dobu konání lekce odpovědnost.
 6.   Příspěvek je hrazen na pololetí (1 splátka = 1 pololetí). Splátka na dané pololetí musí být uhrazena jednorázově a v plné výši. 
 7.   Začátkem nového roku Vám přijde e-mail s platebními pokyny na 2. splátku, proto prosím kontrolujte své e-mailové adresy.  Pokud dítě bude v trénincích pokračovat, je zapotřebí jeho účast potvrdit platbou příspěvku na 2. pololetí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem tréninků. 
 8.   V případě odhlášení dítěte před začátkem kroužku je rodič povinen provést odhlášení minimálně sedm dní před první lekcí.
 9.   Pokud rodič dítě do tohoto termínu neodhlásí, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč. Storno poplatek je rodič dítěte povinen zaplatit i v případě, že není příspěvek řádně uhrazen dle odst. 3 a 4.
 10.  Pokud rodič dítě odhlásí v průběhu konání kroužku, z jiných, než závažných důvodů, hradí za kroužek storno poplatek ve výši 100% ceny příspěvků.
 11.  Rodiče jsou povinni uhradit storno poplatek do 10 dnů od odhlášení dítěte.
 12.  V případě, že rodič nebude schopen prokázat provedení platby a společnost ,,GYMNASTIKA PRO DĚTI“ platbu nedohledá, je rodič nadále povinen platbu provést.

Přebírání dětí

Děti navštěvující školní družinu si trenér vyzvedává přímo v družině a odvádí je na trénink. Děti je možné vyzvednou ihned po ukončení tréninku. Pokud rodič v době ukončení nečeká na smluveném místě pro vyzvednutí dětí, trenér automaticky odvádí děti zpět do družiny. 

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo tréninku pouze, pokud je zdrávo, prozatím absolvovalo všechna povinná očkování, a že dítěti nebrání zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu. Pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, uveďte jeho stav v elektronické přihlášce a neprodleně informujte instruktora.

Počet lekcí

Trénink probíhá jednou týdně v předem určený den a hodinu. Lekce neprobíhají v době školních prázdnin, státních svátků, ředitelského volna či jiných akcí školy. Datum začátku a konce pololetí je vždy aktuálně uvedeno na webu www.gymnastikaprodeti.org a pro každou lokalitu může být odlišný. Minimum účastníků pro otevření tréninku je 7, maximum 15. V případě vyššího počtu přihlášených může být kapacita navýšena na 25 dětí, s doprovodem minimálně dvou trenérů.

Odpadlá lekce

V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby trénink neodpadl a byl zajištěn zastupující trenér. Pokud trénink přeci jen odpadne, bude tento trénink nahrazen ke konci daného pololetí. O náhradním termínu či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.

V případě absence dítěte na tréninku „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci. Lekci si dítě může nahradit v rámci stejného pololetí na jakékoliv jiné lokalitě, kde probíhají tréninky „GYMNASTIKA PRO DĚTI“. 

Evidence lekcí

Instruktoři vedou docházkový arch se zápisem z každého tréninku, do kterého můžete po předchozí domluvě nahlédnout, a to v kanceláři „GYMNASTIKA PRO DĚTI“.

Zrušení vypsané lokality

Kroužek v dané lokalitě může být zrušen z organizačních důvodů (nedostatek přihlášených dětí v kroužku apod.). Přihlášeným tato informace bude sdělena nejpozději 24 hodin před začátkem prvního tréninku, a bude jim navrácen příspěvek v plné výši na číslo účtu, ze kterého přišel. 

Kdy nebude dítě přijato do kroužku

Dítě nebude přijato na kroužek, pokud nebude uhrazen pololetní příspěvek v plné výši (viz. podmínky „platba“). V případě, že se dítě bude do kroužku přidávat v již probíhajícím pololetí, úhrada musí být připsána na účet „GYMNASTIKY PRO DĚTI“ do 5 pracovních dnů od zaslání přihlášky. Trenér nemusí dítě na tréninku přijmout v případě, že nebude vhodně oblečeno a nebude mít potřebné sportovní vybavení. 

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Za projektem „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ stojí skupina gymnastických závodníků, zkušených trenérů, pedagogů a nadšených sportovců. Tým našich trenérů se specializuje na všeobecný pohybový rozvoj dětí se zaměřením na gymnastiku. Projekt „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ má po celou dobu trvání tréninku uzavřeno pojištění odpovědnosti. Úrazové pojištění projekt „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ sjednáno nemá, rodičům dítěte je tímto důrazně doporučeno sjednat pro dítě úrazové pojištění.

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek v rámci tréninků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností „GYMNASTIKA PRO DĚTI“ pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky www.gymnastikaprodeti.org, facebookové stránky www.facebook.com/gymprodeti/?fref=ts a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

Zpracování osobních údajů

Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení dítěte a rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště, svých a jejich dětí) a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Rodič se tímto zavazuje poskytnout pravdivé osobní údaje o svém dítěti, přihlášeném na tréninky „GYMNASTIKY PRO DĚTI“. V případě změny je rodič povinen tuto skutečnost neodkladně nahlásit do kanceláře. 

Spolupráce

Neváhejte nám zavolat nebo napsat s Vaším dotazem nebo přáním, budeme Vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.

Na našich trénincích jsou rodiče vítáni, ale je nezbytné předem kontaktovat stálého trenéra a domluvit se na podrobnostech. Některé školy bohužel neumožňují rodičům vstup do budovy. V případě, že náhledová lekce bude trenérem umožněna, prosíme Vás, abyste svou přítomností nenarušovali průběh lekce a respektovali přání našich instruktorů.

 

GYMNASTIKA PRO DĚTI

Sportovní příměstské tábory na léto 2024

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ